blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Żydzi w międzywojennym Poznaniu
ok
166
not ok
5
liczba odsłon: 989
Poznańscy Żydzi stanowili w okresie międzywojennym drugą co do wielkości, po Niemcach, mniejszość narodową w mieście, choć mieszkało ich tu stosunkowo niewielu. Część z nich uważała się za Żydów, reszta za Niemców bądź Polaków wyznania mojżeszowego.

Żydzi mieszkali w Poznaniu od co najmniej XIV w., choć niewykluczone, że przybyli tu już wcześniej. Na ogół ludność żydowska żyła w pokojowych stosunkach z resztą mieszkańców miasta, choć od czasu do czasu bez konfliktów się nie obywało, ale zazwyczaj miały one podłoże ekonomiczne. W pierwszej połowie XIX w. część przedstawicieli poznańskiej gminy zafascynowała się ideą „haskali”, czyli odrodzenia kulturalnego Żydów, powstałej pod wypływem Oświecenia. Haskala narodziła się w drugiej połowie XVIII w. w Prusach. Jej zwolennicy opowiadali się za wyrwaniem Żydów z gett, zdobyciem przez nich pełni praw obywatelskich i politycznych a wreszcie ich pełniej integracji ze społeczeństwem. W drugiej połowie XIX stulecia coraz szersze kręgi ludności żydowskiej zaboru pruskiego asymilowały się z mieszkańcami prowincji. Często zmieniali oni nazwiska tak, aby brzmiały bardziej europejsko i rezygnowali z tradycyjnego ubioru. Większość jednak przyjmowała kulturę niemiecką, która wydawał im się bardziej atrakcyjna. Asymilacja poczyniła takie postępy, że wkrótce większość Żydów określała się mianem Niemców lub Polaków wyznania mojżeszowego.   


1. Tzw. "Nowa Synagoga", widokówka z pocz. XX w.


Zostać czy wyjechać?

W gorącym okresie 1918 - 1919 r., kiedy decydowały się losy Poznania i całego zaboru pruskiego, przytłaczająca większość tutejszych Żydów opowiedziała się za pozostaniem tego obszaru w granicach Niemiec. Po zwycięstwie powstania wielkopolskiego i wyzwolenia dawnych ziem zboru pruskiego, większość Niemców i zniemczonych Żydów, wyjechała do Niemiec. Było to spowodowane nie tylko przywiązaniem do niemieckiej kultury, ale przede wszystkim poszukiwaniem lepszych perspektyw i stabilizacji życiowej. Dla wielu Żydów młode państwo polskie nie gwarantowało stabilności politycznej, społecznej i rozwoju gospodarczego. Nie wszyscy oczywiście wyjechali. W porównaniu jednak z innymi obszarami II Rzeczpospolitej, odsetek ludności żydowskiej zamieszkałej w poznańskim, był stosunkowo niski. W 1931 r. na obszarze województwa poznańskiego, łącznie z Poznaniem, mieszkało zaledwie 7211 osób wyznania mojżeszowego. W Poznaniu po zakończeniu powstania wielkopolskiego, mieszkało 1400 Żydów, w 1921 r. było ich już 1588, cztery lata później 1814, a w 1928 niecałe 2500. Pod koniec lat 30. w stolicy Wielkopolski mieszkało ok. 2800 osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło ok. 1% ludności Poznania. W miejsce Żydów, którzy wyjechali z Poznania po 1919 r., napływali Żydzi z terenów byłej Kongresówki i Galicji, którzy liczyli na poprawę swego statusu materialnego.


2. Nowa Synagoga, stan obecny.


Gmina i jej członkowie

Naczelnym organem samorządu ludności żydowskiej w mieście była Izraelicka Gmina Wyznaniowa w Poznaniu (od 1933 r. Żydowska Gmina Wyznaniowa). Gmina nie zajmowała się wyłącznie sprawami religijnymi, ale także dobroczynnością i szkolnictwem. Zakres jej jurysdykcji obejmował miasto Poznań i powiat poznański. Gmina miała prawo przymusowego opodatkowania swoich członków, a w razie potrzeby organa władzy państwowej mogły przeprowadzić egzekucję zaległych należności podatkowych. Wysokość podatków była ustalana w zależności od dochodów członków gminy. Podatek oraz wszelkiego typu opłaty, np. od ślubów, pogrzebów, łaźni, itd., stanowiły podstawę dochodów gminy żydowskiej. Gmina zatrudniała ok. 20 pracowników, w tym oczywiście rabina, sekretarza, kantorów, rzeźników rytualnych, nauczycieli szkół religijnych, personel pomocniczy synagog, pracowników cmentarza i łaźni.


Gmina utrzymywała szkołę, synagogi, cmentarz, łaźnię, pokrywała koszty związane z ubojem rytualnym itd. Wspólnota dysponowała znacznym majątkiem, zarówno ruchomym, jak i nieruchomym. Do gminy należały synagogi, szkoła wyznaniowa, dom administracyjny przy ulicy Szewskiej, cmentarz przy ul. Focha (ob. Głogowskiej), biblioteka, sierocińce, Schronisko dla Starców i Zniedołężniałych, szpital, kilka domów mieszkalnych itd. Wieloletnim przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu był adwokat Marcin Cohn, syjonista lojalny wobec państwa polskiego.


3. Odtworzony cmentarz żydowski przy ul. Głogowskiej.


W poznańskiej wspólnocie żydowskiej funkcjonowało wiele instytucji o charakterze charytatywnym, założonych jeszcze w czasach pruskich, a nawet dużo wcześniej. Skupiały się one przede wszystkim na pomocy osobom starszym, chorym, sierotom, kobietom w okresie popołogowym, samotnym matkom i innym. Do dzisiaj przetrwał budynek – siedziba Fundacyjnego Schroniska dla Starców i Zniedołężniałych im. Beniamina Latza przy ul. Żydowskiej, przeznaczony dla 50 pensjonariuszy. Gmina utrzymywała też Fundacyjny Sierociniec im. barona Kottwitza przy Stawnej, Związek Niesienia Pomocy Biednym Żydom „Achi Eser”, Związek Niesienia Pomocy Kobietom Żydowskim w Poznaniu i Stowarzyszenie Przyjaciół Dobroczynności. Jedną z najstarszych instytucji dobroczynnej w Poznaniu było Towarzystwo Pielęgnowania Chorych i Wyprawiania Pogrzebów.


4. Schronisko dla Starców i Zniedołężniałych.


Wśród żydowskich mieszkańców Poznania dominowali drobnomieszczanie. Do grona bogatych przedstawicieli tej grupy narodowościowej można było zaliczyć zaledwie kilka rodzin. Większość bogatych Żydów wyjechała do Niemiec w 1919 r. Wówczas Poznań opuściło też wielu przedstawicieli inteligencji żydowskiej. Większość tych, którzy zostali, utrzymywała się handlu. Byli to zarówno właściciele sklepów, jak i ekspedienci w nich zatrudnieni, a także drobni kupcy zajmujący się handlem domokrążym, obwoźnym i jarmarcznym. W połowie lat 30. Żydzi poznańscy byli właścicielami około 200 sklepów różnych branż oraz dwóch dużych domów towarowych, kilkunastu restauracji, winiarni, itd. W Poznaniu istniały też dwa żydowskie banki: Bank Udziałowy przy ul. Szewskiej oraz Bank Komercyjny przy ul. 27 Grudnia. Poznańscy kupcy posiadali własne stowarzyszenie, którym był Związek Kupców Żydów.


Drugą co do wielkości grupą zawodową wśród poznańskich Żydów, byli rzemieślnicy. Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej w Poznaniu funkcjonowało ok. 100 żydowskich zakładów rzemieślniczych. Właściciele tychże zakładów skupieni byli w Związku Rzemieślników Żydów. Zarówno żydowscy kupcy, jak i rzemieślnicy, ostro konkurowali w na rynku z polskimi przedsiębiorcami. Trzeba jednak przyznać, że często była to walka, z której Żydzi wychodzili zwycięsko. Do klientów podchodzili z grzecznością i cierpliwością. Nie narzekali więc na brak polskich klientów, chodź często szermowano hasłem „swój do swego”. Sporo polskich firm współpracowało z Żydami z korzyścią dla obu. Bywały nawet sytuacje, że niektórzy działacze endeccy, znani z antysemityzmu, wynajmowali Żydom mieszkania i lokale. Trzecią grupą zawodową, oprócz kupców i rzemieślników, była inteligencja, stanowiąca ok. 10% ludności żydowskiej, wśród której było zaledwie kilkunastu przedstawicieli wolny zwodów, jak adwokaci, lekarze i dziennikarze. Wśród poznańskich Żydów było także ok 5% robotników.


5. Siedziba gminy żydowskiej.


Syjoniści, socjaliści, ortodoksi

Żydzi poznańscy nie angażowali się zanadto w sprawy polityczne. Wynikało to przede wszystkim z niewielkiej liczby przedstawicieli inteligencji wśród tej społeczności, a to z reguły inteligencja zajmuje się polityką. Większość członków żydowskiej wspólnoty w Poznaniu zajęta była raczej codziennymi problemami i walką o byt, niż działalnością polityczną, choć większość poznańskich Żydów zachowała lojalną postawę wobec państwa polskiego i jego kolejnych rządów, zarówno przed jak i po przewrocie majowym Piłsudskiego.


Najbardziej ożywioną działalność wśród poznańskich Żydów prowadziły organizacje syjonistyczne. Syjonizm, czyli ruch powstały pod koniec XIX w., którego celem była budowa państwa żydowskiego w Palestynie (choć rozważano też inne lokalizacje), był niezwykle popularny w okresie międzywojennym wśród europejskich Żydów, zwłaszcza tam, gdzie rosła fala antysemityzmu. W Poznaniu działało kilka grup syjonistycznych, takich jak: Syjoniści Ogólni, Syjoniści Rewizjoniści (później zmienili nazwę na Nowa Organizacja Syjonistyczna) oraz organizacja lewicowych syjonistów pod nazwą Żydowska Socjalistyczna Partia Robotnicza – Robotnicy Syjonu (Poale Syjon). Władze polskie życzliwie odnosili się do ruchu syjonistycznego, licząc na zwiększenie emigracji Żydów do Palestyny. Mimo istnienia kilku organizacji syjonistycznych w Poznaniu, poznańscy Żydzi nie ulegli agitacji syjonistów i niewielu spośród nich wyemigrowało do Palestyny przed wojną. Oprócz syjonistów, w Poznaniu działał też ruch konserwatywno-religijny. Konserwatyści zwalczali wszelkie przejawy postępu, laicyzacji i asymilacji z ludnością nieżydowską. Najważniejszym elementem tożsamości Żydów miało być zachowania zasad judaizmu i przestrzeganie tradycji.


6. Plac Wroniecki z synagogą (1910 r.).


Na drugim biegunie stali socjaliści skupieni w Powszechnym Żydowskim Związku Robotniczym – Bund. Bundowcy występowali zarówno przeciwko konserwatystom, jak i syjonistom, uważając ruch syjonistyczny za utopijny. Swoistą ciekawostką było istnienie w Poznaniu dwóch niewielkich żydowskich lóż masońskich: „Amicitia” i „Kosmos Loge”. „Amicitia” należała do międzynarodowego stowarzyszenia B’nai i B’rith („Synowie Przymierza”). Obie loże poznańskie, jak zresztą wszystkie loże masońskie w Polsce, zostały zlikwidowane na mocy dekretu prezydenta Mościckiego 22 listopada 1938 r.


Kultura i szkolnictwo

Kształcenie młodzieży szczególnie interesowało członków gminy. Władze gminy, w porozumieniu z władzami państwowymi, założyły w Poznaniu szkołę powszechną (podstawową). Szkoła zainaugurowała działalność już w roku szkolnym 1919/20. Początkowo Szkoła Powszechna nr 14 (bo i niej mowa), mieściła się przy ulicy Małe Garbary, później przy Stawnej a w końcu przy ul. Noskowskiego. W pierwszym roku istnienia uczyło się w niej 71 uczniów a rok później już 106. Na krótko przed wybuchem II wojny światowej, uczęszczało do niej 269 uczniów. Oprócz funkcji edukacyjnej, szkoła pełniła funkcje opiekuńcze. Prowadzono przy niej świetlicę, w której dzieci z biedniejszych rodzin mogły odrabiać lekcje jeśli w domu nie mieli po temu warunków. Wielu młodych Żydów kontynuowało naukę w szkołach zawodowych i średnich, a także podejmowało studia. W połowie lat 30. na Uniwersytecie Poznańskim studiowały 73 osoby wyznania mojżeszowego, a pod koniec lat 30. było ich już tylko 39. Oczywiście studiowali tam Żydzi nie tylko z Poznania. Równolegle funkcjonowała żydowska szkoła religijna (cheder). Uczniowie uczyli się tam zasad wiary, a nauka prowadzono była w języku jidysz i po hebrajsku. Szkoła zapewniała jedynie wiedzę z zakresu religii, więc uczniowie równolegle chodzi do świeckiej szkoły. Cheder mieścił się w siedzibie gminy przy ul. Szewskiej 10.


W okresie międzywojennym w Poznaniu żydowskie środowisko artystyczne praktycznie nie istniało, co nie znaczy, że Żydzi nie interesowali się kulturą i nie uczestniczyli w życiu kulturalnym Poznania. Ważną instytucją kulturalno-oświatową była Żydowska Biblioteka Ludowa im. S. L. Pereca w Poznaniu. Kierował nią zarząd, na czele którego stał Beniamin Goldberg. Żydowska wspólnota posiadała też własną gazetę „Pojzner Sztyme” („Głos Poznański”). Początkowo był to dziennik, później tygodnik. Redakcja mieściła się przy ul. Wronieckiej 16. Żydzi poznańscy interesowali się także sportem. Dużą popularnością cieszyła się piłka można, gimnastyka i boks. Istniał nawet żydowski klub sportowy „Bar Kochba”, przy którym działał prężna sekcja bokserska. Nazwa klubu pochodziła od imienia żydowskiego bohatera Szymona Bar-Kochby, przywódcy powstania Żydów przeciwko Rzymianom w Judei w latach 132 – 135.


7. Dawna czytelnia żydowska przy ul. Żydowskiej.


Ludność żydowska w międzywojennym Poznaniu była grupą stosunkowo nieliczną, stąd nie odegrała większej roli w życiu miasta w tym czasie, no może po za sferą ekonomiczną. Żydzi poznańscy pielęgnowali swą odrębność i kultywowali tradycje. Zagładę społeczności żydowskiej Poznania przyniosła II wojna światowa. Gmina żydowska w Poznaniu wznowiła działalność dopiero w 1999 r.


Źródło:


Z. Dworecki, Mniejszości narodowe, w: Dzieje Poznania, t. 2, 1793 – 1945, praca zbiorowa pod redakcją J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego.


I. Kowalski, Poznańska gmina żydowska w latach II Rzeczypospolitej, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1/2, 1992.


Źródło fotografii:


1.http://vignette1.wikia.nocookie.net/poznan/images/5/58/Posen_Neue_Synagoge.jpg/revision/latest?cb=20130606141608&path-prefix=pl

2.  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synagoga_Pozna%C5%84_RB1.JPG

3. By Sidrom (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

4. By MOs810 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

5. By User:Roweromaniak (Archiwum "Roweromaniaka wielkopolskiego" No_425-18) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

6. http://vignette1.wikia.nocookie.net/poznan/images/8/84/Plac_wroniecki_1910_-_synagoga_w_tle.jpg/revision/latest?cb=20120121094727&path-prefix=pl

7. By Kapsuglan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons


 
WASZE KOMENTARZE[1]
~PPP: Zgłaszam tego haniebnego bloga do Reduty Dobrego Imienia! Ani słowa o zbrodniach na Narodzie Polskim! Skandal!
dodano: Piątek, 2016.10.28 12:27, IP:88.151.143.XXX
ok
2
not ok
14
odpowiedz|usuń
~Autor: ~PPP: Zgłaszam tego haniebnego bloga do Reduty Dobrego Imienia! Ani słowa o zbrodniach na Narodzie Polskim! Skandal!...
Do zbrodni na naszym narodzie dopuszczali się po wojnie. Wpis dotyczy okresu międzywojennego.
dodano: Piątek, 2016.10.28 14:22, IP:83.11.51.XXX
ok
9
not ok
3
odpowiedz|usuń
~PPP: Zgłaszam tego haniebnego bloga do Reduty Dobrego Imienia! Ani słowa o zbrodniach na Narodzie Cthuvianskim! Vandal!
dodano: Piątek, 2016.10.28 14:42, IP:83.10.145.XXX
ok
1
not ok
14
odpowiedz|usuń
~Autor: ~PPP: Zgłaszam tego haniebnego bloga do Reduty Dobrego Imienia! Ani słowa o zbrodniach na Narodzie Cthuvianskim! Vandal!...
Do zbrodni na naszym narodzie Wielkiego Yith dopuszczali się xianie z IMPERIUM PONAD WSZYSTKO . Wpis dotyczy eonu Sarnath.
dodano: Piątek, 2016.10.28 14:44, IP:188.226.178.XXX
ok
2
not ok
8
odpowiedz|usuń
~Karol: Mój wujek który był najpierw przodownikiem, a później komisarzem Policji Państwowej w tym czasie opowiadał podczas wielu spotkań rodzinnych, że większość spraw o oszustwo które prowadził w tamtych czasach były kierowane przeciwko osobom pochodzenia żydowskiego. Zdarzały się też pobicia, ale i mordy na Polakach przez mniejszość żydowską w celach rabunkowych. To czyste fakty na bazie świadków tamtych czasów.
dodano: Piątek, 2016.10.28 21:00, IP:23.235.227.XXX
ok
11
not ok
4
odpowiedz|usuń
~gosc: Z grubsza przeczytałem ta lekture .Zapomniałec napisac jak endecje przesladowała zydow przez getto lawkowe
dodano: Niedziela, 2016.10.30 20:08, IP:31.1.38.XXX
ok
2
not ok
4
odpowiedz|usuń
~: Dzień dobry, bardzo lubię czytać Pana blog. Dużo bardzo, bardzo ciekawych informacji. Niestety tekst zachodzi na drugi tekst. Zamiast przyjemności mam zły humor. Proszę bardzo zwrócić uwagę, gdyż Pana praca idzie w dużej mierze na marne. Z poważaniem Dariusz
dodano: Wtorek, 2016.11.08 09:07, IP:46.20.54.XXX
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
~hakatysta: ~Autor: Do zbrodni na naszym narodzie Wielkiego Yith dopuszczali się xianie z IMPERIUM PONAD WSZYSTKO . Wpis dotyczy eonu Sarnath....
Ty rakatańska kinematografio w dioptrie formantowana To co napisałem o pijackim napoju wielkich starych bogów to prawda i mam na to świadków
dodano: Wtorek, 2016.11.08 14:02, IP:83.29.66.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~hakatysta: ~Autor: Do zbrodni na naszym narodzie dopuszczali się po wojnie. Wpis dotyczy okresu międzywojennego....
Ty rakatańska kinematografio w dioptrie formantowana To co napisałem o pijackim napoju wielkich starych bogów to prawda i mam na to świadków [PO-lskosc to zbrodnia na narodzie praindoeuropejskim sprzed wiezy babel: epoznan.pl/blogi-blog-213-7996 ]
dodano: Wtorek, 2016.11.08 14:03, IP:83.29.66.XXX
ok
3
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~: Dzień dobry, bardzo lubię czytać Pana blog. Dużo bardzo, bardzo ciekawych informacji. Niestety tekst zachodzi na drugi tekst. Zamiast przyjemności mam...
Witam serdecznie, u mnie tekst na zachodzi na drugi, nie potrafię doprawdy wyjaśnić, czemu tak się dzieje. Gdyby dalej miałby Pan problemy z jego odczytaniem, zapraszam na macierzystą stronę bloga pod adres: http://poznanskiehistorie.blogspot.com/ tam znajdzie Pan te same teksty, co na epoznaniu. Kłaniam się! Maciej Brzeziński.
dodano: Czwartek, 2016.11.10 21:57
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz